تعریف خشونت خانگی وانواع

انجمن فرهنگی آرداویراف

تعریف خشونت خانگی وانواع
سپتامبر 24, 2021

به طور کلی هر نوع کنترلی که از جانب یکی از طرفین اعمال میشود و طرف مقابل را در معذورات قرار میدهد ،به نوعی اعمال خشونت است.

این سوء‌رفتار خانگی است و فرد خشن گاها در ابعاد اجتماعی آن را لحظه ای بروز نمیدهد.

. سوء‌رفتاری که شامل خشونت بدنی باشد، به خشونت خانگی موسوم است. ضارب با استفاده از ترساندن دیگری با تنبیه یا تهدید یا با خشونت بدنی تلاش می‌کند تا همسر خود را مطیع و مهار سازد.قربانی یک سوء‌رفتار خانگی ممکن است زن یا مرد باشد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان ۵ تا ۸بار بیشتر از مردان قربانی سوء‌رفتار قرار می‌گیرند.