قصه های شما

انجمن فرهنگی آرداویراف

پروژه نقاب شکسته

ژانویه 30, 2022

پروژه نقاب شکسته در راستای ارتقای سطح آگاهی ما در زمینه آزارجنسی کودکان طراحی شده است. در این پروژه سعی داریم با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در قالب داستان، گامی مهم به منظور افزایش میزان همدلی و نیز آگاهی خود برداریم. قصه اول: پشت حصارها قسمت اول: کودکی ما کوچک بودیم. ساده بودیم و

Want to receive push notifications for all major on-site activities?