زنان خوب به آسمان میروند

10.00 

زنان خوب به آسمان میروند و زنان بد به همه جا میرسند

زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذیر، فروتن و نجیبی است. چنین تصویری در ذهن همه بانوان وجود دارد. سر به راه بودن باید راهی به سوی کامیابی باشد، اما در واقع چنین نیست.
امروزه زنان نمی خواهند فقط سر به راه باشند. آگاهی زنان از خویشتن افزایش یافته است. با این حال، تناقض های فراوانی در ذهن زن امروزی نهفته است. می کوشد تا خود را ابراز کند، اما وجدانش ناراحت است. در بیرون خاموش اما در درون آکنده از کشمکش است.از سویی می خواهد محبوب همگان باشد و می کوشد همه را راضی نگه دارد، از سوی دیگر می داند که به این ترتیب دچار وابستگی می شود.
می خواهد ابراز وجود کند، اما قصد آزار هیچشخصرا ندارد، می خواهد به هدف اش دست یابد، اما میل ندارد دیگران را پشت سر بگذارد، می خواهد انتقاد کند، اما بد کـسی را نمی خواهد، می خواهد عقاید خود را بیان کند و دیگران را متقاعد گرداند، اما نمی خواهد اختیار اوضاع را در دست بگیرد، می خواهد اعتماد به نفس داشته باشد، اما کـسی را نترساند.
دودلی و تردید او را در حالـــت های ظریف جسمانی اش نمایان است. سری که اندکی خم شده، نگاهی شرمگین و پرسشگر و لبخندی مردد، گویی این پیام را مخابره می کند:«در عمق وجودم از خودم مطمئن نیستم به من بگویید چه کار کنم.»

شناسه محصول: 2001 دسته: