کارگاه عشق مناسب من

کارگاه عشق مناسب من نیمه گم شده شما باید ضمن اینکه استاندارهای سلامت روان راداراباشد، برای شما جذاب باشد. به شما کمک میکنیم تا متوجه باشید جذب چه خصوصیاتی میشوید. آنچه که به آن جذب می‌شویم به لحاظ روانی با آنچه معیار انتخاب ما است در بسیاری مواقع باهم تطابق ندارند و ما از انتخاب خود غافلگیر می‌شویم. به احتمال زیاد شما پس از شرکت در این کارگاه امکان پاسخگو یی به دغدغه های زیر را خواهید داشت. من که هستم و در رابطه تبدیل به کسی بشوم؟ کسانی که دوست دارم و کسانی که دوست نمی دارم چه خصوصیاتی می‌توانند داشته باشند؟ خصوصیات سازنده یک رابطه پویا و پایدار چيست؟ 5ساعت کارگاه 200 یورو