کارگاه خود توانمند (سطح اول)

سرفصل های کارگاه خودتوانمند سطح 1 تبریک ماراپذیرا باشید .اینجا سر آغاز تجارب جدید است ، به وجود خود خوش آمدید. درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست. شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت : چرا کارهایم نیمه تمام مانده؟ چرا احساس سردرگمی دارم؟ در جایگاهی که شایسته بوده ام، نیستم! و به آنچه باید میرسیدم نرسیدم! میخواهم اما نمیتوانم . 5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ150 یورو ظرفیت محدود