کارگاه خود ارزشمند (سطح دوم)

سرفصل های کارگاه خود ارزشمند سطح 2 به شما تبریک می گوئیم که پس از سطح اول باز هم شهامت سفر به ناخودآگاه را دارید! درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست. شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت : 1- چرا روابط من محکوم به شکست است؟ 2-چگونه‌ به یک رابطه سالم وارد شوم 3- چرا با نوجوانم مسائل تکرارشونده دارم؟ 4-اوضاع روابطم بهتر می‌شوند؟ 5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ250 یورو ظرفیت محدود