کارگاه خود ارزشمند (سطح اول)

سرفصل های کارگاه خود ارزشمند سطح ۱ به شما تبریک می گوئیم که شهامت ورود به سرفصل جدیدی از زندگی خودرا دارید! درآرداویراف سعی داریم با ارائه نقشه ای پیشزفت و رضایت شما را به تصویر بکشیم و شماراهمراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست. شما بعد از حضور در این کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت : 1- چرا ناکامی‌های من بیش از کامیابی هایم است؟ 2-علت اینهمه سختی ورنج در زندگی من چیست؟ 3- چرا از مرگ عزیزان یا جدایی ویابیماری میهراسم 4- وضعیت شغلی من کی و کجا سرو سامان خواهد یافت؟ 6ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ250 یورو ظرفیت محدود