فرزندپروری در مهاجرت

فرزندان ما مهمترین گنجینه های اجتماع هستند

چقدر با روش مناسب با آنها برخورد می کنیم

چقدر اطلاعات و مهارت لازم کسب می کنیم

چقدر از این اطلاعات و مهارت را قادریم به کار ببندیم

در این کارگاه با مطالب مهارت و تجارب تازه ای روبرو خواهیم بود همراه ما باشید

کارگاه روز 18 نوامبر /از طریق اپلیکیشن زوم / ساعت 17:00 یه وقت کالیفرنیا برگزارخواهد شد. این پروژه یا همکاری بین دو استادگرامی دکتر  آرایه نوروزی و ساراشادابی برگزار میشود.