پکیج اصول پایه

شما در این پکیج با اصولی آشنا می شوید که برای سایر آموزش های مورد نظر ما زیربنایی است .برای درک بهتر هر مورد تعریف شده

. تمرینهایی ارائه شده است که میتوانید با پشتیبان منتخب انجام دهید.