پکیج‌های آموزشی

پکیج اصول پایه

شما در این پکیج با اصولی آشنا می شوید که برای سایر آموزش های مورد نظر ما زیربنایی است .برای درک بهتر هر مورد تعریف شده

. تمرینهایی ارائه شده است که میتوانید با پشتیبان منتخب انجام دهید.

70.00

اطلاعات بیشتر